Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MeblujemyDOM.pl

z dnia 01.08.2014 roku z późniejszymi zmianami

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego MeblujemyDOM.pl;

4. Sklep internetowy MeblujemyDOM – serwis internetowy dostępny pod adresami meblujemydom.pl, www.meblujemydom.pl oraz m.meblujemydom.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą MP STUDIO a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2014, poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. 

 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.meblujemydom.pl (także: meblujemydom.pl oraz m.meblujemydom.pl).

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod www.meblujemydom.pl, prowadzony jest przez firmę MP STUDIO Paweł Hańczak, ul. Lipowa 14, 63-645 Łęka Opatowska, NIP 6191968826, REGON 302514120.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą cookies, Java, Adobe Flash lub

b) Mozilla Firefox w wersji 26.0 lub nowszej z włączoną obsługą cookies, Java, Adobe Flash lub

c) Google Chrome w wersji 30.0 lub nowszej z włączoną obsługą cookies, Java, Adobe Flash lub

d) Opera w wersji 20.0 lub nowszej z włączoną obsługą cookies, Java, Adobe Flash lub

e) inna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą cookies, Java, Adobe Flash.

f) minimalna rozdzielczość ekranu to 1024 x 768 pikseli.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma MP STUDIO zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.meblujemydom.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Firma MP STUDIO może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez MP STUDIO za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Właściciela serwisu.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody firmy MP STUDIO.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla firmy MP STUDIO,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.meblujemydom.pl, dokonać wyboru Towarów oraz ich kolorystyki, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy,

f) ewentualnych uwag Klienta wpisanych podczas składania Zamówienia.

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą MP STUDIO umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie otrzymania zamówienia", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. W szczególnych przypadkach Sklep umożliwia Klientom dostawę Towarów poza obszar Rzeczpospolitej Polskiej, na terytorium krajów UE. Przed złożeniem Zamówienia Klient zobowiązany jest do skontaktowania się ze Sklepem w celu dokonania indywidualnej wyceny transportu.

5.3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, transportem własnym lub za pośrednictwem firm spedycyjnych. Istnieje także możliwość osobistego odbioru Towarów w siedzibie firmy MP STUDIO. Koszty dostawy wynoszą odpowiednio: 18 PLN, 20 PLN, 30 PLN, 40 PLN, 70 PLN, 100 PLN, 120 PLN, 150 PLN oraz 180 PLN i są one uzależnione od wielkości Zamówienia, gabarytów Towaru, jego wagi oraz miejsca dostawy. Dodatkowo koszty transportu zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. W przypadku Zamówień niestandardowych koszt dostawy zostanie ustalony indywidualnie przez Sklep.

5.4. Termin realizacji dostawy wynosi od 3 do 28 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Ze względu na rodzaj sprzedawanego asortymentu (meble) przez Sklep, czas dostawy jest uzależniony od rodzaju zakupionych Towarów. Czas dostawy jest widoczny w karcie każdego Towaru oraz jest podany podczas składania Zamówienia przez stronę www, telefonicznie lub mailowo.

5.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.meblujemydom.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

5.6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

 

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich lub w euro i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego BZ WBK 42 1090 1144 0000 0001 2180 7500,

b) płatnością w systemie PayPal,

c) płatnością w systemie PayU,

d) płatnością w systemie IAI,

e) płatnością w systemie ratalanym mBank,

f) zapłata kartą płatniczą Visa, Visa Electron, Master Card (karty kredytowe zostają obciążone w momencie potwierdzenia Zamówienia),

g) gotówką przy odbiorze Towaru.

 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie Ustawy o prawach konsumenta – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny. W tym celu należy wysłać stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni na adres firmy MP STUDIO, który został podany w niniejszym Regulaminie i zakładce Kontakt.

7.2. Oświadczenie może być złożone również w formie elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontaktowy Sklepu. Klientowi, który skorzysta z takiej formy, zostanie przesłane mailowe potwierdzenie otrzymania przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość dostępny jest na stronie Sklepu, w zakładce "Reklamacje".

7.3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub zakończyło się dostarczanie Towarów.

7.4. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

  • rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez MeblujemyDOM.pl, przed upływem terminu 14 dni od zawarcia umowy;
  • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

  • towarów o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (w szczególności towarów przygotowanych na indywidualne zamówienie Klienta, o określonych przez niego wymiarach i wzorze lub niestandardowym rodzaju tkaniny i kolorze drewna);

  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

7.5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

MP STUDIO, Lipowa 14, 63-645 Łęka Opatowska

7.6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.7. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

7.8. Po otrzymaniu Towaru, Sklep niezwłocznie zwróci Klientowi równowartość zakupionego Towaru wraz z kwotą jego doręczenia do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie.

7.9. Klient jest odpowiedzialny wobec Sklepu za zmniejszenie wartości Towaru w związku z korzystaniem z niego w nieodpowiedni sposób. Sklep może obciążyć Klienta dodatkowymi kosztami w przypadku stwierdzenia takiego nadużycia.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Firma MP STUDIO jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym Ustawą o prawach konsumenta.

8.2. W przypadku niezgodności Towaru z umową kupna - sprzedaży konsument może złożyć do Sklepu reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z następujących działań: wymiany produktu na nowy, naprawy Towaru, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy jeżeli wada jest istotna.

8.3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@meblujemydom.pl. MP STUDIO zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Wzór formularza reklamacyjnego znajduje się na stronie Sklepu, w zakładce "Reklamacje".

8.4. Firma MP STUDIO nie jest producentem Towarów. Wszystkie sprzedawane Towary objęte są gwarancją producenta i to on ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej.

8.5. W przypadku stwierdzenia wady fabrycznej Towaru, należy przesłać odpowiedni formularz reklamacyjny na adres mailowy Sklepu. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia bezpośrednio w autoryzowanym serwisie producenta. 

8.6. Towar nie podlega reklamacji i wymianie z powodu nieodpowiedniego doboru wybarwień drewna, kolorystyki tkanin oraz błędnego wymierzenia miejsca na meble. Odpowiedzialności z tego tytułu nie ponoszą także producenci Towarów.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Firma MP STUDIO podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić MP STUDIO o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: MP STUDIO, Lipowa 14, 63-645 Łęka Opatowska, mailowo pod adres info@meblujemydom.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Firma MP STUDIO zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a w sytuacji gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą MP STUDIO a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą MP STUDIO a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy MP STUDIO.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixel