Regulamin

OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 25.05.2018 ROKU

 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez MP STUDIO z siedzibą w Łęce Opatowskiej, za pośrednictwem sklepu internetowego www.meblujemydom.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez MP STUDIO usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

 

1. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. Czas realizacji zamówienia - czas (podanych w dniach roboczych), w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do doręczenia przewoźnikowi.

1.2. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.3. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

1.4. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.

1.5. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

1.6. Infolinia Konsumencka - oznacza numer telefonu 500 690 691, pod którym Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą w celu uzyskania informacji związanej z zawartą Umową sprzedaży.

1.7. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

1.8. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zmianami).

1.9. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.10. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia takiego konta.

1.11. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.12. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego MeblujemyDOM.

1.13. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

1.14. Sklep Internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem www.meblujemydom.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu.

1.15. Sprzedawca - oznacza MP STUDIO z siedzibą w Łęce Opatowskiej (63-645), ul. Lipowa 14, NIP: 619-196-88-26, REGON: 302514120.

1.16. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę w Sklepie, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

1.17. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

1.18. Usługa dodatkowa - usługa odpłatna, świadczona na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym, której zakup możliwy jest wyłącznie do towaru zakupionego za pośrednictwem Sklepu.

1.19. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2014, poz. 827).

1.20. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami).

1.21. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. 

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.meblujemydom.pl (także: meblujemydom.pl oraz m.meblujemydom.pl).

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep Internetowy, działający pod domeną www.meblujemydom.pl, prowadzony jest przez MP STUDIO z siedzibą przy ul. Lipowej 14, 63-645 Łęka Opatowska, NIP 619-196-88-26, REGON 302514120.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów i zdjęć zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy.

2.6. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 63 lub Firefox 58 lub Opera 50 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą Java i Adobe Flash, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.

2.7. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy i nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

2.8. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

2.9. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez telefon, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego numeru telefonu oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.

2.10. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.11. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

2.12. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

2.13. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

2.14. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.meblujemydom.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.15. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

3. REJESTRACJA I ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

3.1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

3.2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

3.3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

3.4. Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.5. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.

3.6. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3.7. Klient ma również możliwość dokonania Rejestracji za pośrednictwem swojego konta użytkownika na portalach społecznościowych tj.: PayPal, Facebook, Google+. Założenie Konta Klienta odbywa się poprzez dedykowane przekierowanie ze Sklepu Internetowego na stronę internetową portalu społecznościowego: PayPal, Facebook, Google+, gdzie użytkownik poproszony jest o podanie nazwy użytkownika (lub zamiennie numeru telefonu w przypadku Facebook) oraz hasła, jakie posiada do konta użytkownika w danym portalu społecznościowym. Po dokonaniu autoryzacji na stronie portalu społecznościowego, użytkownik zwrotnie jest przekierowany do Sklepu Internetowego, w którym zakładane jest Konto Klienta z odnośnikiem do konta użytkownika w portalu społecznościowym. Nazwa użytkownika do portalu społecznościowego oraz jego hasło nie są rejestrowane i przechowywane przez Usługodawcę. Portale społecznościowe po dokonaniu autoryzacji przez użytkownika udostępniają Usługodawcy odpowiednio następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail.

3.8. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

3.9. Automatyczna Rejestracja Konta Klienta wyłącznie w celu złożenia i realizacji Zamówienia ma miejsce w dwóch następujących przypadkach:

a) poprzez zakup towarów za pośrednictwem portali aukcyjnych, takich jak Allegro lub eBay (wówczas dane bilingowe Klienta z formularza zakupowego są przesyłane poprzez protokół API do systemu Sklepu, a na ich podstawie automatycznie zostaje utworzone Konto Klienta),

b) w sytuacji złożenia Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Infolinii Konsumenckiej (pracownik Sklepu podczas wprowadzania Zamówienia do systemu Sklepu tworzy Konto Klienta na podstawie danych przekazanych podczas rozmowy telefonicznej).

W obu powyższych przypadkach Klient zostaje poinformowany drogą mailową o fakcie utworzenia Konta Klienta. Hasło zostaje nadane losowo. Klient może w każdej chwili zmienić Hasło na własne, edytować Konto Klienta lub je usunąć.

3.10. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.

3.11. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

3.12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.13. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

4. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

4.2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

4.3. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu w godzinach i dniach wskazanych na stronie internetowej Sklepu.

4.4. Aby złożyć Zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy dokonać wyboru Towarów, ilości oraz ich kolorystyki, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy,

f) ewentualnych uwag Klienta wpisanych podczas składania Zamówienia.

4.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu i Polityki Prywatności, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą MP STUDIO umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie otrzymania zamówienia", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres e-mail podany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu. Klient w wiadomości przesyłanej do Sprzedawcy podaje: nazwę Towaru, kolor oraz jego ilość, preferowany sposób płatności, formę dostawy, adres e-mail, swoje dane teleadresowe, jak również czy chce skorzystać z Usługi dodatkowej.

4.10. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w punkcie powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

4.11. Klient składający zamówienie za pośrednictwem telefonu wykorzystuje do tego numer telefoniczny podany przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient składając zamówienie przez telefon, podaje Usługodawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu oraz ilość Towaru jaką chce zamówić. Klient podaje również kolor i wybrane dodatki, jeśli specyfikacja Towaru przewiduje taki wybór. Następnie, po skompletowaniu całości zamówienia Klient określa sposób i adres Dostawy oraz formę płatności, a także wskazuje, wedle wyboru, swój adres poczty elektronicznej albo adres korespondencyjny w celu potwierdzenia zamówienia. Każdorazowo podczas składania przez Klienta zamówienia przez telefon, Klient informowany jest o danych Sprzedawcy z którym zostanie zawarta Umowa sprzedaży, o cenie łącznej wybranego Towaru oraz łącznym koszcie wybranego sposobu Dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

4.12. Złożenie zamówienia zgodnie z punktem powyżej następuje w czasie rzeczywistym, tj. podczas połączenia telefonicznego ze Sprzedawcą, z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

4.13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

5. PŁATNOŚCI I DOSTAWA

5.1. Ceny Towarów w Sklepie Internetowym podawane są w złotych polskich (PLN) lub w euro (EUR) i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki. Podane ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

5.2. Klient ma możliwość uiszczenia wartości Zamówienia:

a) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy BZ WBK 42 1090 1144 0000 0001 2180 7500,

b) Kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system szybkich płatności (IAI Pay lub PayPal),

c) gotówką za pobraniem,

d) płatnością w systemie ratalnym (szczegółowo opisane tutaj)

5.3. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 7 Dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie o którym mowa w niniejszym punkcie, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi mailowo oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 492 Kodeksu Cywilnego.

5.4. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.5. W szczególnych przypadkach Sklep umożliwia Klientom dostawę Towarów poza obszar Rzeczpospolitej Polskiej, na terytorium krajów UE. Przed złożeniem Zamówienia Klient zobowiązany jest do skontaktowania się ze Sklepem w celu dokonania indywidualnej wyceny transportu.

5.6. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

5.7. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia. Termin realizacji dostawy wynosi od 3 do 28 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia i potwierdzenia sposobu płatności.

5.8. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o kosztach Dostawy. Informacja ta jest widoczna przed dodaniem Towaru do koszyka oraz podczas procesu składania Zamówienia. Koszty dostawy są uzależnione od wielkości Zamówienia, gabarytów Towaru, jego wagi oraz miejsca Dostawy. W przypadku Zamówień niestandardowych, koszt Dostawy zostanie ustalony indywidualnie przez Sklep.

5.9. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy lub transportu własnego Sklepu na adres wskazany w formularzu zamówienia.

5.10. Towary i paczki ponadgabarytowe dostarczane są w standardzie bez usługi wniesienia do mieszkania. Klient za dodatkową opłatą może wykupić usługę wniesienia, o ile Dostawca oferuje taką możliwość. W innych przypadkach Klient zobowiązany jest przygotować się na odbiór Towaru ponadgabarytowego we własnym zakresie.

5.11. W przypadku wyboru skrytki pocztowej jako formy Dostawy, adresem Dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Klienta w momencie składania Zamówienia.

5.12. Klient zobowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu w celu dochodzenia roszczeń.

5.13. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

5.14. Po dokonaniu Dostawy zakupionego Towaru, Sprzedawca w ramach realizacji umowy z Klientem może przesłać Klientowi na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Klient jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

 

6. RĘKOJMIA I GWARANCJA

6.1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta (będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

6.2. Jeżeli Towar ma wadę Konsument może złożyć do Sklepu reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z następujących działań: wymiany produktu na nowy, naprawy Towaru, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy jeżeli wada jest istotna.

6.3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych ustawowo lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@meblujemydom.pl lub listownie na adres Sprzedawcy: ul. Lipowa 14, 63-645 Łęka Opatowska. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

6.4. W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszty reklamacyjne pokrywa Sprzedawca, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy jak i ponownego odesłania go do Klienta przez Sprzedawcę.

6.5. Sprzedawca nie jest producentem wszystkich oferowanych Towarów. Sprzedawane Towary w większości objęte są gwarancją producenta i to on ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej.

6.6. W przypadku stwierdzenia wady fabrycznej Towaru, należy przesłać formularz reklamacyjny na adres mailowy Sklepu: info@meblujemydom.pl. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia bezpośrednio w autoryzowanym serwisie producenta. 

6.7. Towar nie podlega reklamacji i wymianie z powodu nieodpowiedniego doboru wybarwień drewna, kolorystyki tkanin, wybarwień płyty oraz błędnego wymierzenia miejsca na meble. Odpowiedzialności z tego tytułu nie ponoszą także producenci Towarów.

 

7. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

7.1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. W tym celu należy przesłać stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni na adres Sprzedawcy, który został podany w niniejszym Regulaminie i zakładce Kontakt.

7.2. Oświadczenie może być złożone również w formie elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontaktowy Sklepu. Klientowi, który skorzysta z takiej formy zostanie przesłane mailowe potwierdzenie otrzymania przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7.3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub zakończyło się dostarczanie Towarów.

7.4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres: MP STUDIO, Lipowa 14, 63-645 Łęka Opatowska.

7.5. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7.6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.7. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Bezpośredni koszt opakowania i odesłania zwracanego Towaru ponosi Klient.

7.8. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:

a) rozpoczęcia - za zgodą konsumenta - świadczenia usług przez Sklep, przed upływem terminu 14 dni od zawarcia umowy,

b) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

c) towarów o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (w szczególności Towarów przygotowanych na indywidualne zamówienie Klienta, o określonych przez niego wymiarach, wzorze, rodzaju tkaniny oraz kolorze drewna),

d) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

7.9. Klient jest odpowiedzialny wobec Sklepu za zmniejszenie wartości Towaru w związku z korzystaniem z niego w nieodpowiedni sposób. Sklep może obciążyć Klienta dodatkowymi kosztami w przypadku stwierdzenia takiego nadużycia.

 

8. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

8.1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

8.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

8.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: MP STUDIO, Lipowa 14, 63-645 Łęka Opatowska, mailowo pod adres info@meblujemydom.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

8.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

8.5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a w sytuacji gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

9. USŁUGI NIEODPŁATNE

9.1. Sprzedawca świadczy 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

a) Formularz kontaktowy,

b) Newsletter,

c) Prowadzenie Konta Klienta,

d) Zamieszczenie opinii.

9.2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

9.3. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.

9.4. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz udostępniony przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w przesłanym formularzu potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

9.5. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

9.6 Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.

9.7. Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę, Klientom posiadającym Konto Klienta publikacji na stronie internetowej Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w Towarów i jakości obsługi.

9.8. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na stronie internetowej Sklepu. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter. Z kolei Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta. Usługa jest realizowana do 14 dni od momentu zgłoszenia.

9.9. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak również w przypadku działania przez Klienta na szkodę innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń strony internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

 

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

10.1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w dziale Polityka Prywatności, dostępnym pod adresem: https://meblujemydom.pl/Polityka-Prywatnosci-cabout-pol-10.html

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

11.2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

11.3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

11.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

11.5. Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

11.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Zaufane Opinie IdoSell
4.88 / 5.00 103 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-07-02
Świetny kontakt ze sprzedającym. Bardzo cenię sobie poradę co do wyboru tkaniny. Sofa sama w sobie piękna i bardzo dobrze wykonana.
2024-03-19
Bardzo dobry kontakt. A jeszcze lepsze wykonanie krzeseł. Czysty profesjonalizm, chokery stabilne, pięknie wykonane w każdym detalu. Polecam.
pixelpixelpixelpixel